Voksne max. 10.500 kr.
Alle født før 01.04.1957, uanset formue mindst 1.050 kr.
Alle under 18 år, uafhængig af formue 8.450 kr.
Formuegrænse Bortfaldsgrænse Enlig 16.900 kr. / 27.000 kr.
Formuegrænse Bortfaldsgrænse Samlevende 16.900 kr. / (samme beregning som for enlig)27.000 kr.
Formuegrænse Bortfaldsgrænse Efterlader ægtefælle/børn 33.700 kr. / 43.800 kr.

Hvis afdøde var folkeregistreret med bopæl i Danmark ved dødsfaldet, indebærer dette ret til begravelseshjælp fra kommunen.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes familieforhold, formue og alder.

Begravelseshjælpen beregnes efter den samlede formue på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet. For ægtefæller vil bl.a. værdi af fast ejendom, der overstiger 100.000 kr., indgå i formueberegningen. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger til efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Begravelseshjælp på max. 10.100 kr. til voksne nedsættes med det beløb formuen overtiger formuegrænsen som nævnt ovenfor under satser.

Hvis begravelseshjælpen er nedsat eller bortfaldet pga. formuen, må begravelsesudgiften betales af boets midler. Hvis afdøde ikke efterlader sig formue, og der ikke er midler i boet til dækning af begravelsesudgiften, vil den, der har bestilt begravelsen, hæfte for betalingen over for bedemanden.

Hvis hverken boet eller de efterladte har midler til at betale begravelsesudgiften, kan de søge hjælp i afdødes kommune, inden begravelsen bestilles. Kommunen kan højst yde et tilskud svarende til den maksimale begravelseshjælp. Begravelseshjælp vil kunne udbetales a conto. Kommunen vil kunne kræve tilbagebetaling, såfremt formueberegningen efterfølgende viser, at formuegrænsen er overskredet.